Konkurss lennuväljale haldaja leidmiseks

Austatud lennundushuvilised

 

Saadan teile konkursi teate haldaja leidmiseks Rapla vallale kuuluvale Kuusiku lennuväljale.

 

Lugupidamisega

 

 

Meelis Mägi

Abivallavanem

Rapla Vallavalitsus

 

e-post: meelis.magi@rapla.ee

tel: 489 0533

mob: 506 3491

 

____________________

Rapla Vallavalitsus

Viljandi mnt. 17

79511 Rapla

Estonia

 Konkurss Rapla (Kuusiku) lennuvälja haldaja leidmiseks

 

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Rapla vallale kuuluva Rapla lennuvälja (Kuusiku lennuvälja kinnistu) haldaja leidmiseks perioodiks 01.11.2017 - 31.12.2019.

1.      Lennuvälja asukoht, suurus, pakkumise alghind: Rapla lennuväli, Kuusiku lennuvälja kinnistu Iira külas (katastritunnus 66902:001:0005), kinnistu ja lennuväli on pindalaga 177,35 ha (asukoha skeem Lisas 1). Pakkumise alghind on 325 eurot kuus (3900 eurot aastas).

2.      Pakkumine peab sisaldama:

2.1.   Rapla lennuvälja haldamise põhimõtete kirjeldust ja tegevuskava.

2.2.   Andmeid pakkuja kohta:

2.2.1.      Juriidilise isiku nimi, äriregistri registrikood, asukoht ja aadress.

2.2.2.      Nõusolek lennuvälja haldamiseks antud tingimustel.

2.2.3.      Tõend kohalike maksude võlgnevuste puudumise kohta.

2.2.4.      Haldaja nõuetele vastavust tõendav informatsioon (lähtuvalt punktist 5).

2.2.5.      Pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja nimi, allkiri, juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri.

3.      Pakkumises tuleb arvestada järgnevaga:

3.1.   Tagada lennuväljal harrastuslennunduse (lennusport, purilennud, langevarjuhüpped, mudellennundus jms) toimimine, aidata kaasa harrastus- ja väikelennunduse arengule lennuväljal,  turismi arengule piirkonnas, Rapla valla ja kohaliku ettevõtluse arengule ja vaba aja võimaluste mitmekesistamisele.

3.2.   Vallavalitsus on andnud nõusoleku, et lennuväljale rajatakse Eesti Langevarjuklubi poolt uus angaar. Püstitatav angaar ei kuulu Rapla vallale ja ei kuulu selle lepingu halduskohustuste hulka.

4.      Haldaja ülesanded:

4.1.   Korraldada ja tagada Rapla lennuvälja lennundusega seotud tegevus (s.h. lennujuhtimine ja -ohutus), territooriumi, hoonete ja rajatiste heakord ning inimeste ja vara turvalisus. Viia selleks läbi lennuväljal asuva taristu vajalikud hooldus- ja remonttööd omal kulul.

4.2.   Kooskõlastada ehitiste ja rajatiste püstitamine ning ümberehitamine eelnevalt kirjalikult Rapla Vallavalitsusega.

4.3.   Kindlustada lennuvälja sertifikaadi olemasolu, uuendada vajalikku lennutehnilist ja muud dokumentatsiooni ja viia läbi hooldustöid, mis on vajalikud lennuvälja sertifitseeritud olemisele.

4.4.   Teha lennuvälja haldamiseks ja arenguks koostööd Lennuameti, Lennuliiklusteeninduse AS-i, Rapla Vallavalitsuse, lennuväljal tegutsevate organisatsioonide, Kuusiku piirkonna elanike esindajate jt vajalike osapooltega.

4.5.   Informeerida kirjalikult Rapla Vallavalitsust lennuväljal tegutsevatest organisatsioonidest ja isikutest (nimed ja kontaktandmed).

4.6.   Sõlmida lepingud kommunaalteenuste (elektrienergia, jäätmekäitlus jm) osutajaga.

4.7.   Viia läbi infopäevi ja korraldada lennuväljal tegutsevate organisatsioonide ning isikute regulaarne informeerimine.

4.8.   Paigaldada lennuvälja kasutajate ja külaliste informeerimiseks lennuvälja sissepääsu juurde infosilt hiljemalt 01.05.2018.

4.9.   Tagada lennuvälja kohta mitmekeelse (vähemalt eesti ja inglise keelse) veebilehe toimimine hiljemalt alates 01.05.2018.

4.10.                   Viia vähemalt üks kord aastas Rapla lennuväljal läbi kohalikele elanikele ja mujalt huvilistele suunatud ning meedia tähelepanu pälviv avalik lennundusega seotud sündmus, kooskõlastatult Rapla Vallavalitsusega. Kooskõlastada lennusündmuse toimumise kuupäev vallavalitsusega hiljemalt sündmusele eelneva aasta 1. detsembriks.

 

5.      Nõuded lennuvälja haldajale:

5.1.   Haldaja peab omava vastavate oskuste ja teadmistega personali, kes täidaks lennuliikluse, ohutuse, keskkonna, infrastruktuuri ja turvalisusega seotud ülesandeid. Inimesed nendes rollides võivad kattuda.

5.2.   Haldajal kui juriidilisel isikul või haldaja liikmetel peab olema vähemalt 3 aastane tegutsemiskogemus lennundusvaldkonnas.

 

6.      Lennuväljal toimuvad avalikud üritused tuleb eelnevalt kooskõlastada Rapla Vallavalitsusega.

7.      Haldaja ega allrentnike tegevus ei tohi ohustada Eesti Vabariigi julgeolekut ega avalikku korda.

8.      Haldajal on keelatud haldamise lepingu ja sellest tulenevate õiguste üleandmine kolmandatele isikutele.

9.      Lepingus kokkulepitud haldaja kohustuste mittetäitmisel (sh kui haldaja ei ole tähtajaks teostanud ettenähtud tegevusi) on Rapla Vallavalitsusel õigus leping kahekuulise etteteatamise jooksul enne tähtaega lõpetada.

10.  Konkursist osavõtjatel esitada pakkumised 18. oktoobriks 2017 kella 10.00-ks e-kirjaga aadressile rapla@rapla.ee või Rapla Vallavalitsusse (Viljandi mnt 17, 79511 Rapla).

11.  Vallavalitsus sõlmib lepingu kõrgeimat rendihinda pakkunud nõuetele vastava pakkujaga. Kui esitatakse mitu võrdse kõrgeima rendihinnaga pakkumist, siis küsitakse nende pakkujate käest, kas nad on valmis pakkuma uue rendihinna. Kui endiselt jääb mitu võrdse kõrgeima rendihinnaga pakkumist, siis valitakse välja pakkuja, kes esitas oma pakkumise varem. Kui pakkumise võitja ei nõustu lepingu sõlmimisega, on vallavalitsusel õigus otsustada, kas sõlmida leping teise koha saanud pakkujaga või konkurss tühistada. Täpsemate küsimuste korral pöörduda Rapla valla abivallavanema Meelis Mägi (telefon 489 0533) või arendusnõuniku Herkki Olo (telefon 489 0512) poole.

 


 

Lisa 1. Rapla lennuvälja asukoha skeem (väljavõte Maa-ameti geoportaalist).