Koigi lennuvälja rendile andmiseks korraldatava kirjaliku enampakkumise tingimused ja läbiviimise kord

Koigi lennuvälja rendile andmiseks korraldatava kirjaliku enampakkumise tingimused ja läbiviimise kord

 

Kaitseliidu keskjuhatuse 25.04.2019 otsuse nr on K-0.1-1/19/9911PR alusel kuulutab Kaitseliit välja avaliku kirjaliku enampakkumise Nurmsi õppevälja osa rendile andmiseks juriidilisele isikule.

 

1.    Rendile antakse maa-ala (120 ha) asukohagaJärvamaa, Paide linn, Sargvere küla ja Järva vald, Koigi küla Nurmsi õppevälja kinnistul (registriosa nr 1883836, katastritunnus 56504:001:0430, riigikaitsemaa 100% ja katastritunnus 32501:001:0340, riigikaitsemaa 100%) (ala skeem lisas 1). Mõttelisel osal alast asub murukattega Koigi lennuväli.

2.    Rendilepingu tähtaeg 10 aastat.

3.    Rendi alghind on 50 eurot/ha aastas. Rentnik kohustub kandma lisaks rendile ka kõik varaga seotud muud kõrvalkulud (k.a maamaks)

4.    Nõuded enampakkumisel osalejale (edaspidi rentnik):

4.1.  Rentnik peab olema juriidiline isik.

4.2.  Rentnikul ei tohi olla kehtivaid maksuvõlgnevusi.

5.    Rentniku kohustub:

5.1.  Tegema omal kulul maa-alal vajalikke hooldustöid.

5.1.1.    Rentnik peab maa-ala hoidma ja hooldama sellises mahus, kujul ja kvaliteedis, mis säilitab või parandab olemasolevat rohumaa osa. Rentnik peab ala hooldama sellises mahus, kujul ja kvaliteedis, mis tagab vajadusel alal asuva murukattega lennuvälja kasutamise.

5.1.2.   Hooldamine sisaldab muuhulgas ala niitmist minimaalselt 1 korda aastas. Niide tuleb rentniku kulul peale niitmist alalt koristada (sh alalt ära viia).

5.2.  Kooskõlastama ehitiste ja rajatiste püstitamise ning ümberehitamise eelnevalt kirjalikult Kaitseliiduga.

5.3.  Informeerima Kaitseliitu kirjalikult Kaitseliidu palvel alal tegutsevatest organisatsioonidest ja isikutest (nimed ja kontaktandmed).

5.4.  Lubama kasutada maa-ala tasuta riigikaitseliste õppuste, koolituste või ürituste läbiviimiseks Kaitseliidul, Kaitseväel ja liitlasüksustel, kuni 30 päeva aastas. Õppuse, koolituse või ürituse läbiviija võib vajadusel ala eelnevalt ette valmistada ja korrastada sellisel määral, mis õppuseks/koolituseks/ürituseks vajalik. Rentniku teavitatakse ja vajadusel kooskõlastatakse 30 päeva enne planeeritud tegevust.

5.5.  Lubama vajadusel paigaldada teisaldatavaid lennuohutust tagavaid vahendeid (viidad, lipud vms). Statsionaarsete vahendite paigaldamine kooskõlastatakse rentnikuga.

6.    Rentnikul on õigus sõlmida vajadusel lepingud kommunaalteenuste (elektrienergia, jäätmekäitlus jm) osutajatega.

7.    Keelatud on kogu maa-ala ulatuses võimalike kasutatavate erinevate (s.o. nii õhk, kui maa) sõiduvahendite poolt tekitatavate sõiduroobaste tekkimine. Suurim lubatud roopa sügavus kuni 5 cm.

8.    Maa-alal on keelatud ladustada prügi ning järgida tuleb kõiki keskkonnalaseid norme ja õigusakte. Rentniku süül alale tekitatud kahju (sh prügi koristamine, reostuse likvideerimise jms) likvideerib täies mahus rentnik omal kulul.

9.    Rentniku tegevus ei tohi ohustada ega võimaldada ohustada Eesti Vabariigi julgeolekut ja avalikku korda.

10.  Rentnikul on keelatud lepingu ja sellest tulenevate õiguste üleandmine kolmandatele isikutele ilma Kaitseliidu kirjaliku nõusolekuta.

11.  Rentnik võib maa-alal asuva murukattega lennuvälja osa soovi korral sertifitseerida.

12.  Lepingus kokkulepitud kohustuste mittetäitmisel on Kaitseliidul õigus leping enne tähtaega lõpetada.

13.  Kaitseliidul on õigus leping erakorraliselt lõpetada, kui vara on vajalik riigikaitseliseks tegevuseks.

 

14.  Vara antakse rendile kirjaliku enampakkumise teel vastavalt käesolevale kirjaliku enampakkumise tingimustele ja läbiviimise korrale.

15.  Pakkumus peab sisaldama:

15.1.Andmeid pakkuja kohta:

15.1.1.Juriidilise isiku nimi, äriregistri registrikood, asukoht ja aadress.

15.1.2.Tõend maksude võlgnevuste puudumise kohta maksukorralduse seaduse tähenduses.

15.2.Nõusolek vara rentimiseks antud tingimustel.

15.3.Tõend tagatisraha tasumise kohta.

15.4.Pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja nimi, allkiri, juriidilise isiku esindaja volikiri.

15.5.Sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne arvuline pakkumissumma.

 

16.  Enampakkumisel osalevad isikud on kohustatud tasuma lepingu sõlmimise tagatiseks
500 EUR Kaitseliidu arveldusarvele nr EE461010022002422007 viitenumber 62020100012 SEB pank hiljemalt 18.11.2019. Selgitusse märkida „Nurmsi õppeväli“.Tagatisraha võetakse arvesse rendihinna osalise tasumisena.  

17.  Kirjalik enampakkumine ehk pakkumuste avamine toimub Kaitseliidu peastaabis Tallinn, Toompea tn 8, 19.11.2019.a. algusega kell 11.00.

18.  Enampakkumisel osaleja esitab enampakkumise korraldajale kinnise ümbriku, millele on märgitud, järgmisi andmeid:

Kaitseliit

Toompea tn 8, Tallinn 10142

Kirjalik enampakkumine “Nurmsi õppeväli

Juriidilise isiku nimi, registrikood, kontaktandmed

“PAKKUMUS”

“Mitte avada enne 19.11.2019.a kell 11.00.

 

19.   Pakkumus tuleb esitada aadressil Tallinn ,Toompea tn 8 asuvasse Kaitseliidu peastaabi valvelauda tööpäevadel E-N 8.00 – 16.45, R 8.00 -14.00. Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 19.11.2019. a kell 10.45

Posti teel saadetud ümbrik peab olema Kaitseliidu peastaabi kantseleisse saabunud enne avamise kellaaega.

 

20.  Kõik tähtajaks laekunud pakkumised kantakse enampakkumise pakkumiste avamise protokolli. Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumiste esitajad.

21.  Kui enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist või kui ühtki pakkumist enampakkumisele ei lubata, loetakse enampakkumine nurjunuks.

22.  Pakkumised, mis ei ole tähtajaks laekunud või ei vasta käesolevas korras nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale. Tähtaegselt esitatud, kuid nõuetele mittevastava pakkumise kohta tehakse enampakkumise protokolli märge selle mitteosalemise põhjuse kohta.

23.  Enampakkumise võitjaks on enampakkumisel osaleja, kes tegi suuruselt kõige kõrgema pakkumise. Kui 2 või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgema pakkumise, korraldatakse nende vahel 10 päeva jooksul täiendav enampakkumise voor. Täiendav voor viiakse läbi kirjalikult, kui korraldaja vastavalt ei otsusta korraldada suulist enampakkumist. Täiendava vooru alghinnaks on esimeses voorus pakutud kõrgeim pakkumine.

24.  Parima pakkumise edukaks tunnistamise kohta koostab enampakkumise korraldaja 5 tööpäeva jooksul eraldi protokolli.

25.  Kirjaliku enampakkumise võitja ja paremuselt teise pakkuja nime ning nende pakkumised teeb korraldaja kõigile pakkumiste esitajatele kirjalikult teatavaks 5 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

26.  Kolme päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavakstegemist on enampakkumisel osalejatel ning teistel asjaosalistel õigus esitada enampakkumise korraldajale proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Protestid tuleb esitada kirjalikult Kaitseliidu peastaabi valvelauda aadressil Toompea tn 8, Tallinn.

27.  Enampakkumise korraldaja esitab enampakkumise tulemused, pakkumused ja esitatud protestid 20 tööpäeva jooksul alates enampakkumise toimumisest Kaitseliidu keskjuhatusele.

28.  Kaitseliidu keskjuhatus otsustab enampakkumise tulemuste kinnitamise või kinnitamata jätmise.

28.1.    Kaitseliit jätab endale õiguse lükata kõik pakkumised tagasi ilma täiendavate selgitusteta.

28.2.    Kõikide pakkumiste tagasilükkamisega jäetakse enampakkumise tulemused kinnitamata.

29.  Enampakkumise kinnitamata jätmisel loetakse enampakkumine nurjunuks ning rendilepingut ei sõlmita.

30.  Enampakkumise tulemuste mittekinnitamisel enampakkumise protseduurireeglite rikkumise või riigivaraseaduse, käesoleva korra ja teiste õigusaktide nõuete rikkumise tõttu enampakkumise korraldaja süül kohustub enampakkumise korraldaja tagastama osavõtjale tema tasutud tagatisraha täies ulatuses. Enampakkumise korraldajal on õigus süüdlastelt tekkinud kahju sisse nõuda.

31.  Enampakkumise tulemuste kinnitamisel võetakse enampakkumise võitja poolt enne enampakkumise algust makstud tagatisraha arvesse tasaarvestusel esimese rendimakse tasumisel. Teistele enampakkumisest osavõtjatele tagastab enampakkumise korraldaja nende makstud tagatisraha täies ulatuses hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või kinnitamata jätmist.

32.  Kaitseliidu keskjuhatus otsustab kahe kuu jooksul avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmisest, kas korraldada uus enampakkumine, lükata enampakkumine edasi või loobuda uuest enampakkumisest.

33.  Kahe kuu jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist sõlmitakse enampakkumise võitjaga rendileping arvestades käesolevas korras esitatud tingimusi.

34.  Rendilepingus lepitakse kokku renditasu maksmise tingimused.

35.  Rendilepingut ei sõlmita, kui ilmnevad seaduslikud takistused, mille tõttu lepingu sõlmimine ei ole võimalik kolme (3) kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest.

36.   Kui leping jääb sõlmimata enampakkumisel osaleja tegevuse tõttu, siis jääb enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha kinnistu omanikule, millega lõpevad poolte vastastikused õigused ja kohustused. Täiendavaid hüvitisi ei maksta ning kahjusid ei korvata.

37.  Kui leping jääb sõlmimata muu põhjuse tõttu, tagastab enampakkumise korraldaja enampakkumise võitjale tagatisraha, millega lõpevad poolte vastastikused õigused ja kohustused. Täiendavaid hüvitisi ei maksta ning kahjusid ei korvata.

38.  Lepingu sõlmimisest kõrvalehoidmisel võib Kaitseliit avaliku enampakkumise tulemused tühistada.

39.  Kui enampakkumisel osaleb isik, kellel ei ole õigust enampakkumisel osaleda, on ta kohustatud hüvitama kõik enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmisega enampakkumise korraldajale või Kaitseliidule tekkivad kulutused ja kahjud, samuti ei tagastata talle tagatisraha.

40.  Kui avaliku enampakkumise võitja ei ole tähtaegselt lepingut sõlminud võib sõlmida lepingu paremuselt teise pakkumise teinud isikuga. Korraldaja määrab lepingu sõlmimise tähtaja, mis võib olla kuni üks kuu.

41.  Avaliku enampakkumise tulemuste tühistamise korral ei tagastata enampakkumise võitja makstud tagatisraha.

Kommentaarid

Äkki on keegi huvitatud oma isikliku lennuvälja tegemisest, mina ei oskaks selle platsiga mitte midagi peale hakata Smile

einar

Nurmsi õppevälja puhul pole mingit tegemist lennuväljaga, isegi mitte mõttelise lennuvälja osaga. Lennuameti registris sellist lennuväja pole. Kaitseliit näeb selliste ulmeliste lepingutingimuste koostajana kohtlasena välja. Otsitakse lolli, kes hooldaks 120 hektarilist suurt  pinda oma kuludega Kaitseliidu jaoks ja maksaks meeletut renti veel pealegi.*dash1*